Ministerstvo financí zveřejnilo první návrh novely zákona o DPH, která by měla být účinná od 1. ledna 2025.

18.3.2024

Hlavní změny:

– Zaměstnanci – u plnění poskytovaných zaměstnancům (a jejich osobám blízkým) se slevou bude základem daně cena obvyklá; to může vést nejen k vyšším odvodům DPH, ale také značnému zvýšení administrativní náročnosti

– Uplatnění odpočtu daně – lhůta bude zkrácena až na 2 roky; odpočet daně na základě vrubopisu bude možné uplatnit jen v průběhu 12 měsíců

– Neuhrazené závazky – nová povinnost zákazníka vrátit odpočet daně z neuhrazených závazků po uplynutí 6 měsíců; plátci budou muset pro účely DPH evidovat splatnost závazků

– Nedobytné pohledávky – rozšíření možností dodavatele získat DPH zpět, zejména volnější pravidla u malých pohledávek či pohledávek od neplátců; na druhou stranu se v těchto případech snížení daně na výstupu stane povinným

– Evidence obchodního majetku – vymezují se údaje, které je plátce povinen evidovat

– Malé podniky (nepřekračující obrat) – zásadní změny v načasování registrace a počítání obratu; rozšíření režimu pro osoby z jiných států EU; výslovně se stanoví, že plnění uskutečněné malým podnikem je osvobozeno od DPH bez nároku na odpočet daně

– Stavby pro bydlení – snížená sazba daně se bude striktně odvíjet od zápisu do katastru nemovitostí, nově budou vymezeny některé stavby pro sociální bydlení

– Podstatná změna stavby – bude se odvíjet od zvýšení hodnoty stavby o více jak 30 %

– Stavební pozemek – explicitně bude vymezen na základ územně plánovací dokumentace vydané obcí

– Dodání „nové“ stavby – zdaněn bude pouze první převod dokončené vybrané nemovité věci, pokud k němu dojde do dvou let od dokončení

– Přenesení daňové povinnosti – nově se uplatní také na některé úklidové práce

– Nájem nemovitosti – plátce se bude moci rozhodnout uplatnit DPH i vůči nájemci, který je registrovaný k DPH v jiném členském státě EU

– Finanční služby – bude zrušeno osvobození od daně, které je v rozporu s unijním právem (obhospodařování individuálních portfolií, inkaso pohledávek, výplata důchodů, vedení evidence investičních nástrojů apod.)

– Omezení nároku na odpočet daně u drahých automobilů – zrušení omezení u závodních automobilů a od roku 2027 úplné zrušení omezení

– Doručování emailem – zavádí se fikce doručení desátým dnem od odeslání zprávy veřejnou datovou sítí

Zpět na výpis aktualit

Kariéra

Jsme svobodná firma. Máme možnost rozhodovat o strategii firmy a jejích výsledcích. Informace sdílíme svobodně a otevřeně. Vodíme si své domácí mazlíčky s sebou. Chováme se vůči sobě férově, zodpovědně a poskytujeme si zpětnou vazbu. Pracujeme v neformálním, otevřeném a přátelském prostředí. Každý z nás dostává prostor, aby svými dobrými nápady a aktivním přístupem rozvíjel naši společnost i sebe samého.