Výzva k předložení akcií v dodatečné lhůtě

11.03.2020

Výzva k předložení akcií společnosti Locke & Hobbes a.s. k výměně v dodatečné přiměřené lhůtě

Představenstvo společnosti Locke & Hobbes a.s., se sídlem Klimentská 1246/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 61860115, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, číslo vložky 2870 (dále jen "Společnost"),

v návaznosti na usnesení valné hromady společnosti ze dne 28. března 2019, o štěpení akcií tak, že se dosavadních 146 ks akcií štěpí na 292 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč,

vyzývá v souladu s ustanovením § 537 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK"), akcionáře, kteří jsou v prodlení s předložením akcií stahovaných společností z oběhu za účelem jejich výměny, k předložení akcií společnosti za účelem jejich výměny v dodatečné přiměřené lhůtě čtyřiceti (40) dnů ode dne uveřejnění této výzvy.

Předání a převzetí akcií bude probíhat v sídle společnosti Locke & Hobbes a.s., se sídlem Klimentská 1246/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, v místnosti sekretariátu ve 3. patře budovy každé pracovní úterý a čtvrtek od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00 hodin. O předání a převzetí akcií bude na místě podepsán předávací protokol.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že akcie nepředložené ve lhůtě stanovené touto výzvou budou prohlášeny za neplatné.

Akcionář - fyzická osoba předloží platný průkaz totožnosti, pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí. Statutární orgán akcionáře - právnické osoby předloží platný průkaz totožnosti a výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, popřípadě jeho úředně ověřenou kopii. Pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí.

Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na adrese společnosti Locke & Hobbes a.s., Klimentská 1246/1, Nové Město, 110 00 Praha 1. Kontaktní osobou je vedoucí kanceláře Renáta Kafková, telefonní číslo 226222030, e-mail: renata.kafkova@locke-hobbes.cz.

V Praze dne 11. března 2020

Představenstvo společnosti
Locke & Hobbes a.s.

© 2018 Locke & Hobbes a.s. Klimentská 1246/1 110 00 Praha 1 Tel + 420 226 222 030 e-mail: office@locke-hobbes.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!