Pozvánka na valnou hromadu

22.02.2019

Představenstvo společnosti Locke & Hobbes a.s., se sídlem, Klimentská 1246/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 6186011, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2870 (dále jen "Společnost")

Svolává řádnou VALNOU HROMADU Společnosti, která se bude konat dne 28. března 2019 od 13:00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Romana Hochmana na adrese Hybernská 1032/1, 110 00 Praha 1, s tímto pořadem jednání:

  1. Zahájení valné hromady Společnosti a volba orgánů valné hromady;
  2. rozhodnutí o změně článku 3.1. až 3.4. stanov Společnosti, v důsledku čehož dojde ke změně jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti a zároveň ke změně podmínek převoditelnosti akcií Společnosti;
  3. závěr.

K bodu 2) výše uvedeného pořadu jednání představenstvo Společnosti předkládá:

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

"Valná hromada Společnosti rozhoduje o změně článku 3.1. až 3.4. stanov Společnosti tak, že tyto články se ruší a nahrazují se následujícím zněním:

"3.1. Základní kapitál společnosti činí: 1 460 000,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta šedesát tisíc korun českých) a je rozdělen na 292 ks (slovy: dvě stě devadesát dva kusů) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).

3.2. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 292 (slovy: dvě stě devadesát dva).

3.3. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.

3.4. Převoditelnost akcií na jméno není omezena ani podmíněna."

V souladu se změnou článku 3.1. stanov Společnosti bude snížení jmenovité hodnoty akcií provedeno jejich výměnou za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Valná hromada Společnosti proto určuje akcionářům Společnosti lhůtu pro předložení svých akcií Společnosti za účelem jejich výměny v délce čtyřiceti dnů ode dne rozhodnutí této valné hromady Společnosti o snížení jmenovité hodnoty akcií Společnosti."

Zdůvodnění přijetí výše uvedeného návrhu usnesení:

Společnost má zájem na svém ekonomickém rozvoji, přičemž jedním ze způsobů dalšího rozvoje Společnosti je umožnění vstupu třetích osob do pozice akcionářů Společnosti, kteří se tak budou moci lépe podílet na ekonomickém rozvoji a růstu Společnosti. Za tímto účelem Společnost navrhuje jednak rozštěpení stávajících akcií Společnosti tak, že sníží jejich dosavadní jmenovitou hodnotu a tyto akcie tak budou moci být lépe nabízeny potencionálním zájemcům a zároveň zrušení podmínění převodu akcií Společnosti souhlasem valné hromady, které komplikuje a prodlužuje proces jejich převodu těmto osobám. V návaznosti na rozštěpení akcií Společnosti snížením jejich jmenovité hodnoty je třeba stanovit lhůtu pro předložení stávajících akcií Společnosti, oproti kterým Společnost vydá příslušnému akcionáři akcie nové, jejichž součet jmenovitých hodnot bude roven stávající jmenovité hodnotě každé odevzdané akcie. Společnost tak ihned po přijetí usnesení valné hromady Společnosti, kterým dojde k potřebě výměny dosavadních akcií, vyzve své akcionáře způsobem pro svolání valné hromady Společnosti k jejich odevzdání, přičemž s ohledem na tento způsob musí být výzva učiněna nejméně třicet dnů před požadovaným termínem odevzdání, avšak s ohledem na zachování lepší časové flexibility akcionářů, je tato lhůta ještě prodloužena.

Představenstvo společnosti upozorňuje své akcionáře na:

- právo zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov, které jsou k dispozici v sídle Společnosti, a to ve lhůtě počínající běžet okamžikem doručení této pozvánky a končící dnem konání valné hromady Společnosti na základě této pozvánky;

- právo vyjádřit se k pořadu jednání valné hromady ve lhůtě, která počíná běžet dnem doručení této pozvánky a končí pět dní přede dnem konání valné hromady.

V Praze, dne 22. února 2019


Ing. František Francírek,

předseda představenstva Locke & Hobbes a.s.