Pozvánka na valnou hromadu společnosti

24.08.2021

Představenstvo společnosti Locke & Hobbes a.s., se sídlem, Klimentská 1246/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 61860115, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2870 (dále jen "Společnost")

SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Společnosti, která se bude konat dne 27.9.2021 od 10 hodin v sídle Společnosti na adrese Klimentská 1246/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, s tímto pořadem jednání:

  • Zahájení valné hromady Společnosti a volba orgánů valné hromady;
  • Schválení programu valné hromady;
  • Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2020
  • Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období kalendářního roku 2020, tj. od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020;
  • Projednání návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020
  • závěr.

Prezentace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 9:30 do 10:00 hodin. K ověření totožnosti majitele akcií je nutno předložit při prezentaci platný občanský průkaz ČR. V případě, že se akcionář nemůže zúčastnit valné hromady, může pověřit jinou osobu zastupováním úředně ověřenou písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu 2) výše uvedeného pořadu jednání představenstvo Společnosti předkládá:

Návrh usnesení valné hromady Společnosti

"Valná hromada schvaluje program valné hromady Společnosti"

K bodu 3) výše uvedeného pořadu jednání představenstvo Společnosti předkládá

Návrh usnesení valné hromady Společnosti

"Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o činnosti dozorčí rady k účetní závěrce za období roku 2020"

K bodu 4) výše uvedeného pořadu jednání představenstvo Společnosti předkládá:

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

"Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období kalendářního roku 2020, tj. od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, v přiloženém znění."

K bodu 5) výše uvedeného pořadu jednání představenstvo Společnosti předkládá:

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

"Valná hromada schvaluje převod zisku za účetní období roku 2020, ve výši 400.770,65,-Kč na účet nerozdělených zisků minulých let.

Zdůvodnění přijetí výše uvedeného návrhu usnesení:

Valná hromada Společnosti má povinnost ve smyslu ustanovení § 181 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, schválit řádnou účetní závěrku Společnosti za předcházející účetní období. Ke splnění povinností dle stanov a zákona svolává představenstvo valnou hromadu a konstatuje, že obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami, jejichž použití je Společnosti uloženo na základě zákona o účetnictví. Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Společnosti. Proto se navrhuje účetní závěrku schválit. Účetní závěrka za účetní období kalendářního roku 2020 tvoří přílohu této pozvánky.

Představenstvo společnosti upozorňuje své akcionáře na právo vyjádřit se k pořadu jednání valné hromady ve lhůtě, která počíná běžet dnem doručení této pozvánky a končí pět dní přede dnem konání valné hromady.

V Praze, dne

za představenstvo společnosti:

Ing. František Francírek,

představenstva Locke & Hobbes a.s.

© 2018 Locke & Hobbes a.s. Klimentská 1246/1 110 00 Praha 1 Tel + 420 226 222 030 e-mail: office@locke-hobbes.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!