Pozvánka na jednání řádné valné hromady

10.06.2020
obchodní společnosti Locke & Hobbes a. s., se sídlem Praha 1, Klimentská 1246/1, PSČ: 110 00, identifikační číslo 61860115, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 2870 (dále jen "Společnost").


Představenstvo Společnosti Vás zve na řádnou valnou hromadu Společnosti.


Místo a čas konání valné hromady: valná hromada se koná dne 13.7.2020 v 10:30 hodin v sídle Společnosti Praha
1, Nové Město, Klimentská 1246/1, PSČ 110 00, 3. patro.


Pořad valné hromady:
1) zahájení,
2) volba funkcionářů valné hromady,
3) schválení řádné účetní závěrky za rok 2019,
4) rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty.

Návrh usnesení valné hromady:
Usnesení č. 1: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období kalendářního roku 2019 ve znění předloženém představenstvem společnosti.


Usnesení č. 2: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o činnosti dozorčí rady k účetní závěrce za období roku 2019.


Usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti ke dni 31. 12. 2019 s hospodářským výsledkem 9.591,49 Kč (zisk).


Usnesení č. 4: Zisk za rok 2019 ve výši 9.591,49 Kč bude ponechán nerozdělený a převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.


Zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady:

K návrhu usnesení č. 1: Podle zákona o obchodních korporacích je povinností představenstva zajistit řádné vedení účetnictví, předložit valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Dále je představenstvo povinno účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní určené stanovami Společnosti uveřejnit spolu se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
Výše uvedené dokumenty představenstvo předkládá valné hromadě k projednání. Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období kalendářního roku 2019 je zisk ve výši 9.591,49 Kč.


K návrhu usnesení č. 2: Dle zákona je v kompetenci dozorčí rady nahlížet do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontrolovat tam obsažené údaje, a dále podávat jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě. Valná hromada společnosti pouze bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti, týkající se období roku 2019, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019. Zpráva dozorčí rady poskytuje valné hromadě informaci o vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za období roku 2019. Zpráva je předkládána valné hromadě každoročně.


K návrhu usnesení č. 3: Schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, je dle § 421 odst. (1) písm. f) v působnosti valné hromady. Zákon o obchodních korporacích umožňuje rozdělit podíl na zisku, který se stanoví na základě řádné účetní závěrky schválené valnou hromadou společnosti, mezi akcionáře společnosti. Účetní závěrka společnosti ke dni 31. 12. 2019 je sestavena dle § 18 a násl. zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle stanoviska dozorčí rady obsahuje pravdivý a úplný obraz hospodaření společnosti.


K návrhu usnesení č. 4: Valné hromadě přísluší rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty. Představenstvo navrhuje zisk ve výši 9.591,49 Kč ponechat nerozdělený a převést jej na účet nerozděleného zisku minulých let.

V Praze dne 10.6.2020


za představenstvo Locke & Hobbes a. s., předseda
představenstva Ing. František Francírek, Ph. D.
© 2018 Locke & Hobbes a.s. Klimentská 1246/1 110 00 Praha 1 Tel + 420 226 222 030 e-mail: office@locke-hobbes.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!