Dílčí úprava pravidel uskutečnění zdanitelného plnění

18.09.2018

Do znění § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb.: o dani z přidané hodnoty, upravujícího okamžik uskutečnění zdanitelného plnění u plnění poskytovaného déle než 12 měsíců, přidala poslanecká sněmovna další vyjímku týkající se zejména advokátů či daňových poradců.

Úpravu okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění u plnění poskytovaných dále než 12 měsíců přinesla novela zákona o DPH účinná od 1. 7. 2017. Text tohoto ustanovení  říká, že zdanitelné plnění s místem v plnění v tuzemsku se považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém bylo poskytování tohoto plnění započato.

Vyjímku představuje pouze situace dle §21 odst. 4 písm. b) týkající se plnění, jejichž skutečné množství se zjistí odečtem z měřícího zařízení, či zjištěním skutečné spotřeby při dodání tepla, chladu elektřiny apod.

Dle schválené změny s plánovanou účinností od 1. 1. 2019 by se toto ustanovení nemělo týkat dále služeb, jež jsou poskytovány na základě zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci třetí osobě, pokud úplatu za poskytnutí těchto služeb hradí stát. Dle důvodové zprávy současné znění zákona nedůvodně dopadá na poskytování služeb, k nimž jsou daňoví poplatníci zavázáni na základě rozhodnutí státu (soudu nebo jiného orgánu veřejné moci), v situaci, kdy jim je odměna za služby přiznávána následně i vyplácena až po ukončení poskytování této služby, zejména jde o soudem ustanovené advokáty v trestních, civilních i správních vcech či daňové poradce.

V těchto případech by se tedy za okamžik uskutečnění zdanitelné plnění tedy považoval až den úhrady odmeny, jak tomu bylo do 30. 6 2017.


Ing. Jan Kašpar

jan.kaspar@locke-hobbes.cz


© 2018 Locke & Hobbes a.s. Klimentská 1246/1 110 00 Praha 1 Tel + 420 226 222 030 e-mail: office@locke-hobbes.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!