Novela zákona o DPH - nájem nemovitých věcí

28.08.2018

V rámci sněmovního tisku č. 206, novelizujícího většinu daňových předpisů, jsou plánovány také zásadní změny v oblasti nájmu nemovitých věcí z pohledu DPH, které si zaslouží náležitou pozornost daňových subjektů. V následujícím článku poskytujeme rozbor plánovaných legislativních úprav a několik praktických příkladů.

Zákonné znění § 56a zákona o DPH

Toto ustanovení obecně upravuje osvobození od daně bez nároku na odpočet daně a dále uvádí výjimky z využití tohoto režimu, tj. poskytuje úplný výčet situací, ve kterých osvobození není možné uplatnit. Mezi tyto patří mj. krátkodobý nájem nemovité věci (do 48 hodin). Dle současného znění zákona platí, že se u nájmu nemovité věci jiným plátcům DPH může plátce libovolně rozhodnout, že uplatní daň.

Současné znění:

(1) Nájem nemovité věci je osvobozen od daně s výjimkou

 • krátkodobého nájmu nemovité věci,
 • nájmu prostor a míst k parkování vozidel,
 • nájmu bezpečnostních schránek,
 • nájmu strojů nebo jiných upevněných zařízení.

(2) Krátkodobým nájmem nemovité věci se pro účely odstavce 1 písm. a) rozumí nájem pozemku, jehož součástí je stavba, stavby nebo jednotky, popřípadě spolu s vnitřním movitým vybavením nebo dodáním plynu, elektřiny, tepla, chladu nebo vody, který trvá nepřetržitě nejvýše 48 hodin.

(3) Plátce se může rozhodnout, že se u nájmu nemovité věci jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatňuje daň.

Text novelizace:

Bod 111. V § 56a odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b) poskytnutí ubytovacích služeb, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 55 ve znění platném k 1. lednu 2008,".

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).


Bod 112. V § 56a odstavec 3 zní:

"(3) Plátce se může rozhodnout, že se u nájmu nemovité věci jinému plátci pro účely uskutečňování jeho ekonomické činnosti uplatňuje daň; to neplatí pro nájem

 • stavby rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,
 • obytného prostoru,
 • jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,
 • stavby, v níž je alespoň 60 % podlahové plochy této stavby nebo části stavby, je-li pronajímaná tato část, tvořeno obytným prostorem,
 • pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu, obytný prostor nebo stavba podle písmene d), s níž je tento pozemek pronajímán,
 • práva stavby, jehož součástí je stavba rodinného domu nebo stavba podle písmene d), s níž je právo stavby pronajímáno.".

Komentář:

Bod 111: Tento bod rozšiřuje výjimky z osvobození od DPH o skupinu služeb č. 55 klasifikace produkce CZ-CPA. Do této skupiny patří obecně ubytovací služby všeho druhu. Tento bod představuje pouhou deklaraci již platného stavu, všechny zde uvedené služby by neměly požívat osvobození od daně již nyní.

Bod 112: Tímto bodem novelizace omezuje možnost uplatnění DPH při nájmu nemovité věci jiným plátcům DPH. Nově by nemělo být možné DPH uplatnit u nájmu nemovité věci jiným plátcům v případě, že by předmětem nájmu byla, obecně řečeno, nemovitá věc primárně určená nebo alespoň splňující technické požadavky k trvalému bydlení (konkrétní výčet dotčených nemovitých věcí viz výše). I nadále by však zůstala možnost uplatnit DPH při pronájmu plátcům DPH u komerčních nebytových prostor - tj. takových, které nejsou k trvalému bydlení ani určeny, ani pro ně nepslňují technické požadavky.

Účinnost:

 • Bod 111 od 1. ledna 2019
 • Bod 112 od 1. ledna 2021

Resumé

V případě, že výše vyjmenovaná novelizující ustanovení projdou legislativním procesem v navrženém znění, bude to pro daňové subjekty znamenat, že:

 • stejně jako za současného stavu nebude možné uplatnit osvobození od DPH na ubytovací služby a
 • nově nebude možné uplatnit DPH na výstupu při nájmu nemovité věci plátci daně v případě, že předmětem tohoto nájmu bude nemovitá věc primárně určená nebo alespoň splňující technické požadavky k trvalému bydlení.
 • tento bod, v závislosti na okolnostech konkrétního případu, může u společnosti pronajímající nemovitou věc znamenat nárůst uskutečněných plnění osvobozených od DPH bez nároku na odpočet, a tím vést ke snížení nároku na dopočet DPH.

Komentář k dalším novelizovaným ustanovením, stejně jako informace o průběhu legislativního procesu sněmovního tisku č. 206, Vám přineseme v následujících článcích.


Jan Kašpar

jan.kaspar@locke-hobbes.cz

© 2018 Locke & Hobbes a.s. Klimentská 1246/1 110 00 Praha 1 Tel + 420 226 222 030 e-mail: office@locke-hobbes.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!